Online inschrijving
Je bent een nieuwe student, je hebt nog nooit eerder gestudeerd aan EhB. Andere situatie? Check
ehb.be/inschrijven om je correct in te schrijven.

Hulp nodig bij je inschrijving?
Check de FAQ of onze stap-voor-stap handleiding.

Starttoets lerarenopleidingen
Starten met een opleiding Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs? Je moet eerst deelnemen aan de verplichte starttoets. Een overzicht van alle data en locaties voor de starttoets vind je hier.

Toelatingsproeven Schools of Arts
Starten met een opleiding aan het RITCS (Audiovisuele Kunsten, Drama) of KCB (Muziek, Musical)? Je moet eerst slagen voor de toelatingsproef.

Je inschrijving wijzigen
Je kan je gegevens wijzigen totdat je definitief bent ingeschreven. Je ontvangt een e-mail eens je inschrijving definitief is afgerond.

Nieuwe registratie

Wil je een bestaande registratie openen? Aanmelden
2023-24
Aanmelden via:

Privacy overeenkomst

Klik onderaan deze pagina op 'Ik ga akkoord' als je klaar bent om door te gaan met jouw registratie.

PRIVACYVERKLARING Erasmushogeschool Brussel

Algemeen

EhB wil maximaal inzetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen en de bescherming van persoonsgegevens in het bijzonder.

Zij doet dan in navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG of in het Engels General Data Protection Regulation of GDPR).

Deze privacyverklaring bevat informatie over de manier waarop EhB deze persoonsgegevens verwerkt.

EhB behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te updaten, en dit in opvolging van bv. wijzigende technologieën, veranderingen in reglementering, ontwikkelen of wijzigen van bedrijfsprocessen, enz. ...

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke – Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer)

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Erasmushogeschool Brussel (EhB), en wordt vertegenwoordigd door de algemeen directeur.

De zetel van de verwerkingsverantwoordelijke is gelegen te 1070 Anderlecht, Nijverheidskaai 170 met als het ondernemingsnummer BE 0255 710 113.

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring, kan u onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via dpo@ehb.be of via brief naar EhB, t.a.v. Functionaris gegevensbescherming, G. de Duivelstraat 5, 9000 Gent.

Privacy-informatie ten behoeve van (kandidaat)studenten

Doeleinden van de gegevensverwerking

Erasmushogeschool Brussel verwerkt de persoonsgegevens van (kandidaat-)studenten die aan de Erasmushogeschool Brussel een opleiding of vorming (wensen te) volgen en bijgevolg een (online) inschrijvingsaanvraag indienen, zich (her)inschrijven of zich laten registeren.

Erasmushogeschool Brussel verwerkt de persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van haar decretale onderwijsopdracht: het aanbieden en organiseren van onderwijsactiviteiten, het uitvoeren van onderzoek en het organiseren van maatschappelijke dienstverlening.

De persoonsgegevens worden dus gebruikt voor het beheer van de studieloopbaan van betrokken (kandidaat-)student in het kader van het onderwijsgebeuren.

Daaronder vallen alle activiteiten die gekoppeld zijn aan het onderwijsgebeuren alsook alle administratief noodzakelijke verwerkingen van persoonsgegevens in functie van een kwaliteitsvolle uitvoering van de onderwijsopdracht van Erasmushogeschool Brussel. Hieronder vallen alle administratieve handelingen m.b.t. de voorinschrijving, de inschrijving en de herinschrijving, studiegelden, studievoortgangsbeslissingen, studentenvoorzieningen.

Daarnaast worden ook bedoeld de verwerkingen in het kader van studieadvies, studiekeuzebegeleiding, studie- en trajectbegeleiding, psychosociale begeleiding op vraag van betrokkene, kwaliteitszorg en alumniwerking.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende soorten persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens (bv. naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer, elektronische identificatiegegevens, identiteitskaartnummer,…)

 • Persoonlijke kenmerken (bv. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit,…)

 • Samenstelling van het gezin (in het kader van eventuele financiële ondersteuning van de student bv. een dossier m.b.t. studietoelagen of verminderd inschrijvingsgeld)

 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer en eventueel andere gegevens omtrent de financiële situatie van de student voor zover dit relevant is voor de financiële ondersteuning van de student)

 • Woningkenmerken (in het kader van eventuele financiële ondersteuning van de student)

 • Consumptiegewoonten (gegevens betreffende het ontlenen van boeken uit de bibliotheek)

 • Opleiding en vorming (gegevens betreffende vooropleiding, studenten- en onderwijsadministratie, studiebegeleiding, studentenvoorzieningen evaluaties en studievoortgang, stages, ...)

 • Gegevens m.b.t. beroep (bv. in het geval van werkstudenten)

 • Gegevens m.b.t. vrijetijdsbesteding (in het kader van studentenvoorzieningen)

 • Beeld- en/ of geluidsopnamen

Hoe gaan wij om met beeldmateriaal?

In het kader van onderwijs- of onderzoeksgebonden activiteiten kunnen beeld- en of geluidsopnames worden gemaakt van studenten. Deze worden enkel gebruikt binnen het kader van de onderwijs- of onderzoeksdoeleinden en voor feedback.

Tijdens activiteiten binnen of in functie van EhB kan beeldmateriaal gemaakt worden waar beelden van studenten voorkomen. Wanneer het gaat om niet-gerichte beelden kan dit materiaal aangewend worden voor interne en externe verspreiding of publicaties. Vooraleer dit beeldmateriaal gebruikt wordt zullen de belangen van studenten steeds afgewogen worden tegen het belang van EhB.

Gerichte beelden van studenten kunnen door EhB slechts voor publicaties worden gebruikt mits toestemming van de betrokken studenten.


Hoe gaan wij om met gevoelige persoonsgegevens?

Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele geaardheid of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, worden in principe niet verwerkt, tenzij op grond van bepalingen die in de AVG zijn voorzien (bv. het voldoen van verplichtingen of uitoefenen van rechten op het gebied van arbeidsrecht of sociale zekerheidsrecht, of in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor zover passende waarborgen worden geboden voor de grondrechten en fundamentele belangen van de betrokkenen).

Persoonsgegevens m.b.t. de fysische en/of mentale gezondheid worden enkel verwerkt in het kader van het wettigen van afwezigheden, stage- en studiebegeleiding, het behandelen van een zorgdossier of in het kader van het toekennen van studie- en/of examenfaciliteiten.


Rechtsgronden

1.1.1 Studenten- en onderwijsadministratie

Persoonsgegevens van studenten m.b.t. de studenten- en onderwijsadministratie worden verwerkt op basis van een wettelijke grondslag (Codex Hoger Onderwijs) en een contractuele relatie via het ondertekenen van de toetredingsovereenkomst.

Het gaat hier om identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, gegevens m.b.t. opleiding en vorming.

Voor de niet-verplichte verwerkingen in het kader van studenten- en onderwijsadministratie, wordt toestemming van de betrokkene gevraagd. Dit gebeurt bv. voor het ter beschikking stellen van studieresultaten aan de secundaire school.


1.1.2 Studiebegeleiding en studentenvoorzieningen

Voor wat verwerkingen van persoonsgegevens van studenten in het kader van studiebegeleiding en studentenvoorzieningen betreft, gaat het om identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, gegevens betreffende gezondheid en religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, nationaliteit, opleiding en vorming, leefgewoonten, samenstelling gezin, vrijetijdsbesteding, woningkenmerken, beroep.

De verwerking gebeurt hier op een wettelijke of contractuele rechtsgrond, of op basis van toestemming.


Bewaartermijnen

Persoonsgegevens van studenten betreffende de studievoortgang, studieresultaten, behalen van credits, getuigschriften,… houden wij voor 50 jaar bij.

Resultaten van schriftelijke evaluaties houden wij max. 1 kalenderjaar bij na het einde van het academiejaar, tenzij ingeval van betwisting.

Persoonsgegevens verzameld door camera’s worden na 90 dagen overschreven.

Persoonsgegevens van kandidaat-studenten die zich niet inschreven worden verwijderd ten laatste op 1 december na het academiejaar waarin de voorinschrijving is gebeurd.

Toegang tot en ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van EhB die daar uit hoofde van hun functie of rol over moeten beschikken en die noodzakelijk zijn om de hierboven genoemde doelen te bereiken.

Persoonsgegevens worden slechts aan een derde verstrekt wanneer:

 • de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven;

 • een gerechtelijk bevel dit verplicht;

 • een wettelijke of contractuele verplichting dit noodzaakt;

 • het vitaal belang van een betrokkene dit noodzaakt;

 • dit kadert in het gebruik van (sport)faciliteiten van de VUB (doorgifte via Stuvo).

Wanneer een verwerking van persoonsgegevens namens EhB wordt verricht door een externe verwerker, zal EhB er via een verwerkersovereenkomst op toezien dat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

Beveiliging van persoonsgegevens

EhB stelt alles in het werk om persoonsgegevens te beschermen via accurate technische en organisatorische maatregelen via o.m.:

 • Digitale beveiliging via firewalls, VPN, segmentatie van netwerkschijven, Document management,…

 • Fysieke beveiliging: toegangscontrole via software, repliceren van datacentra, …

 • Accountbeveiliging: wachtwoordbeleid, encryptie, …

Via een generieke gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie worden aan alle medewerkers van EhB principes en richtlijnen meegegeven over de manier waarop zij met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie dienen om te gaan.

Wat zijn uw rechten?

Als betrokkene heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft u het recht om:

 • uw gegevens te laten verbeteren;

 • uw toestemming in te trekken; intrekking van een gegeven toestemming is steeds mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de eerder verleende toestemming;

 • uw gegevens te laten verwijderen;

 • de verwerking van uw gegevens te beperken;

 • bezwaar te uiten tegen de verwerking van je gegevens;

 • te vragen dat uw persoonsgegeven, als dat technisch mogelijk is, worden overgedragen aan een andere instelling waarvan u de diensten wilt gaan gebruiken.

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het een mail te sturen naar dpo@ehb.be.

Het volstaat hierbij de persoonsgegevens te omschrijven die door EhB worden verwerkt, waarvoor u een recht wilt uitoefenen.

Geef ook weer waarom u meent dat EhB een bepaalde actie moet ondernemen (bv. correctie, wissing,…)

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Taal / Language: Nederlands | English

Je kan je niet meer inschrijven voor een bachelor-, master-, of graduaatsopleiding voor academiejaar 2023-2024.

Wil je inschrijven in één van onze opleidingen voor academiejaar 2024-2025? Dat kan
hier